Home  > Diagnosi

Resum de l’estudi sobre dificultats d’accés a l’habitatge cooperatiu

El FONS. va iniciar el seu recorrecut realitzant una diagnosi de les dificultats d’accéss dels projectes d’habitatge cooperatiu en fase de promoció i en fase de convivència a Catalunya. L’estudi “Assequibilitat econòmica de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús: diagnosi, reptes i propostes” a més recull i comparteix mecanismes i propostes de resolució col·lectiva que ja s’estan duent a terme per part dels projectes, com a exemples d’eines que contribueixen a l’assequibilitat dels projectes.

En les conclusions s’evidencia però que malgrat que en l’última dècada el model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús ha crescut d’una manera sostinguda, les aportacions de capital, com a element estructurant del model econòmic, esdevenen una forta barrera d’accés universal al model. Actualment, aixi doncs queden excloses del model persones que no tenen capacitat d’estalvi o persones que estan en situació de major vulnerabilitat.

Per aquesta raó l’objectiu d’aconseguir la màxima assequibilitat i inclusivitat en l’accés de l’habitatge cooperatiu a nivell de sector, es considera una aspecte clau des de la perspectiva i visió estratègica d’extensió del model. L’articulació entre projectes com a estratègia d’enfortiment del sector ha de permetre una visió conjunta que potenciï el desenvolupament d’eines i mecanismes col·lectius.

Des d’aquesta perspectiva, el present estudi vol ser el pas previ a la creació d’eines sectorials de suport al model (caixes de resistències, fons sectorials, etc) que faciliti l’accés als projectes d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús. La creació d’aquestes eines podrien ser un primer pas que no exclouria l’ambició d’anar desenvolupant altres una plataforma més àmplia per cobrir les altres necessitats.

Evolució del número d’habitatges del sector. Font: FONS.

A continuació s’ofereix un resum esquemàtic de les dades recollides a la diagnosi. La seva interpretació i anàlisi, metodologia i altres detalls son consultables a la versió descarregable.

Pel que fa a les persones:

 • La majoria son persones d’entre 25-45 anys i els menors son el segon major grup
 • Els dones son majoria (60%)
 • La majoria de projectes (75%) es basen a la província de Barcelona
 • El 32% de persones no son nascudes a Catalunya, i d’elles un 60% son dones
  • 8 Europa (3,1%)
  • 12 NS/NC (4,6%)
  • 18 Sur global (7%)
  • 42 Estat espanyol (16,4%)
  • 176 Catalunya (68,7%)

Pel que fa a les tipologies d’UEC:

 • El 50% son unipersonals 
  • de les quals el 40% son persones entre 35 i 45, sent els de +65 el 15%
  • i el 67% son homes
 • De la resta, en quasi un 30% hi conviuen menors

Pel que fa a l’afectació de la covid en la renda:

 • un 44% s’han plantejat sortir del projecte per motius econòmics
 • un 40 % han patit un canvi puntual o estructural
 • un 30% preveuen que la cosa enpitjori o no poden fer previsions
 • més d’un 50% han vist afectada lleu o estructuralment la seva capacitat d’estalvi

Pel que fa les despeses d’accés i manteniment de l’habitatge cooperatiu:

 • La meitat dels projectes requereixen d’unes aportacions inicials d’entre 16 i 30K
 • La meitat de les UECs van necessitar suport extern per fer front a l’aportació inicial
  • De les quals, un 70% es va apalancar en suports propers (familiars, amistats, etc)
  • I un 17% en solidaritat interna entre les sòcies de la cooperativa
  • Un 23% veia en els terminis per fer l’aportació el principal problema
 • Pel que fa a les aportacions inicials
  • Si mirem el tipus de sòl
   • El 80% dels projectes en sòl públic oscil·len entre els 10 i 30K
   • Pel que fa a sòl privat, s’observen oscil·lacions més àmplies, on un 25% estan per sota del 5K EUR i un 23% per sobre dels 30K EUR
  • Si mirem el número d’habitatges
   • quasi no s’observa diferència d’aportacions (5<50K) en projectes de menys de 15 UECs 
   • en canvi, per habitatges de més de 25 UECS més de la meitat aconsegueixen aportacions d’entre 20 i 30K EUR
 • La meitat dels projectes oscil·len entre els 300 i els 550 euros de quota mensual, arribant al màxim de 850 EUR
 • En general a totes les quotes un 36% de persones tenen dificultat lleugera o estructural per fer-hi front.
Valor de l’aportació inical. Font: FONS.

Pel que fa la tinença i la promoció:

 • Un 40% dels projectes es basen en sòl privat, en propietat o cedit
  • Dels quals, un 60% s’han qualificat com a Habitatge de Protecció Oficial (HPO) com la resta del total de projectes, que es basen en sòl públic.
 • Un 40% dels projectes es duen a terme en habitatges existents o rehabilitats.

Pel que fa a mecanismes de solidaritat interna econòmic per l’aportació de capital:

 • Total    3 No (18%)    9 Si (56%)   4 NS/NC (25%)
  • Allargar termini:
   • a costa de posar avançar diners altres socies (2)
   • no s’especifica (6)
  • Préstecs
   • entre sòcies de la cooperativa (2)
  • Fons impagaments
   • de la pròpia cooperativa (1)

Sobre els mecanismes de solidaritat interna econòmic per l’aportació de capital:

 • Són d’entre 10K i 175K, 295K en total, mitjana de 60K  
 • Cobreixen d’entre 1 i 6, 12 en total, i 4 de mitjana  
 • De les que tenen mecanismes, un 50% no han pogut donar resposta a les necessitats detectades     
 • Altres comentaris
  • Sembla que socialitzem la misèria i que les uecs que reben diners del fons (si les quotes mensuals son elevades) segueixen sense poder accedir al projecte

Pel que fa a mecanismes interns no econòmic per aportació de capital:   

 • Expandir els terminis de l’aportació de capital (4) (25%)
 • Flexibilitzar tipologies per adaptar-se a capacitats (1)  (6%)   

Pel que fa a mecanismes de solidaritat econòmics externs per l’aportació de capital:

 • No (8) 50%
 • Si (3) 18%
  • préstec al capital, subvenció (privada (e.g.Dinamo), Pla Estatal, subvenció goteo, enfortim i impulsem)
 • NS/NC (1) 6%

Pel que fa a mecanismes de solidaritat interna econòmic per les quotes :  

 • No (3) 18%
 • Si (7) 43%
  • 5 o 10EUR al mes, subvenció pla estatal a lloguer protecció oficial
 • Previst (3) 18%
 • NS/NC (1)  6%

Sobre si s’ha valorat reservar habitatges per col.lectius específics:    

 • Si (8) 50%
 • No (3) 18%
 • Pendent de valorar-ho (2) 12,5%
 • NS/NC (3) 18%

Sobre si s’han assessorat:

 • Si 5 del total de 8 que si que ho han valorat
 • Una la menciona, Punt de Referència

Sobre habitatges destinats per col.lectius especifícs: 

 • Si (4) 25% 
 • en total 6 UECS (restaria mirar en percentatge d’habitatge, comparar-ho amb CAT)
 • No van fer-ho per falta de finançament (1)  6%

Resum de l’estudi sobre dificultats d’accés a l’habitatge cooperatiu

El FONS. va iniciar el seu recorrecut realitzant una diagnosi de les dificultats d’accéss dels projectes d’habitatge cooperatiu en fase de promoció i en fase de convivència a Catalunya. L’estudi “Assequibilitat econòmica de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús: diagnosi, reptes i propostes a més recull i comparteix mecanismes i propostes de resolució col·lectiva que ja s’estan duent a terme per part dels projectes, com a exemples d’eines que contribueixen a l’assequibilitat dels projectes.

En les conclusions s’evidencia però que malgrat que en l’última dècada el model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús ha crescut d’una manera sostinguda, les aportacions de capital, com a element estructurant del model econòmic, esdevenen una forta barrera d’accés universal al model. Actualment, aixi doncs queden excloses del model persones que no tenen capacitat d’estalvi o persones que estan en situació de major vulnerabilitat.

Per aquesta raó l’objectiu d’aconseguir la màxima assequibilitat i inclusivitat en l’accés de l’habitatge cooperatiu a nivell de sector, es considera una aspecte clau des de la perspectiva i visió estratègica d’extensió del model. L’articulació entre projectes com a estratègia d’enfortiment del sector ha de permetre una visió conjunta que potenciï el desenvolupament d’eines i mecanismes col·lectius.

Des d’aquesta perspectiva, el present estudi vol ser el pas previ a la creació d’eines sectorials de suport al model (caixes de resistències, fons sectorials, etc) que faciliti l’accés als projectes d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús. La creació d’aquestes eines podrien ser un primer pas que no exclouria l’ambició d’anar desenvolupant altres una plataforma més àmplia per cobrir les altres necessitats.

Evolució del número d’habitatges del sector. Font: FONS.

A continuació s’ofereix un resum esquemàtic de les dades recollides a la diagnosi. La seva interpretació i anàlisi, metodologia i altres detalls son consultables a la versió descarregable.

Pel que fa a les persones:

 • La majoria son persones d’entre 25-45 anys i els menors son el segon major grup
 • Els dones son majoria (60%)
 • La majoria de projectes (75%) es basen a la província de Barcelona
 • El 32% de persones no son nascudes a Catalunya, i d’elles un 60% son dones
  • 8 Europa (3,1%)
  • 12 NS/NC (4,6%)
  • 18 Sur global (7%)
  • 42 Estat espanyol (16,4%)
  • 176 Catalunya (68,7%)

Pel que fa a les tipologies d’UEC:

 • El 50% son unipersonals 
  • de les quals el 40% son persones entre 35 i 45, sent els de +65 el 15%
  • i el 67% son homes
 • De la resta, en quasi un 30% hi conviuen menors

Pel que fa a l’afectació de la covid en la renda:

 • un 44% s’han plantejat sortir del projecte per motius econòmics
 • un 40 % han patit un canvi puntual o estructural
 • un 30% preveuen que la cosa enpitjori o no poden fer previsions
 • més d’un 50% han vist afectada lleu o estructuralment la seva capacitat d’estalvi

Pel que fa les despeses d’accés i manteniment de l’habitatge cooperatiu:

 • La meitat dels projectes requereixen d’unes aportacions inicials d’entre 16 i 30K
 • La meitat de les UECs van necessitar suport extern per fer front a l’aportació inicial
  • De les quals, un 70% es va apalancar en suports propers (familiars, amistats, etc)
  • I un 17% en solidaritat interna entre les sòcies de la cooperativa
  • Un 23% veia en els terminis per fer l’aportació el principal problema
 • Pel que fa a les aportacions inicials
  • Si mirem el tipus de sòl
   • El 80% dels projectes en sòl públic oscil·len entre els 10 i 30K
   • Pel que fa a sòl privat, s’observen oscil·lacions més àmplies, on un 25% estan per sota del 5K EUR i un 23% per sobre dels 30K EUR
  • Si mirem el número d’habitatges
   • quasi no s’observa diferència d’aportacions (5<50K) en projectes de menys de 15 UECs 
   • en canvi, per habitatges de més de 25 UECS més de la meitat aconsegueixen aportacions d’entre 20 i 30K EUR
 • La meitat dels projectes oscil·len entre els 300 i els 550 euros de quota mensual, arribant al màxim de 850 EUR
 • En general a totes les quotes un 36% de persones tenen dificultat lleugera o estructural per fer-hi front.
Valor de l’aportació inical. Font: FONS.

Pel que fa la tinença i la promoció:

 • Un 40% dels projectes es basen en sòl privat, en propietat o cedit
  • Dels quals, un 60% s’han qualificat com a Habitatge de Protecció Oficial (HPO) com la resta del total de projectes, que es basen en sòl públic.
 • Un 40% dels projectes es duen a terme en habitatges existents o rehabilitats.

Pel que fa a mecanismes de solidaritat interna econòmic per l’aportació de capital:

 • Total    3 No (18%)    9 Si (56%)   4 NS/NC (25%)
  • Allargar termini:
   • a costa de posar avançar diners altres socies (2)
   • no s’especifica (6)
  • Préstecs
   • entre sòcies de la cooperativa (2)
  • Fons impagaments
   • de la pròpia cooperativa (1)

Sobre els mecanismes de solidaritat interna econòmic per l’aportació de capital:

 • Són d’entre 10K i 175K, 295K en total, mitjana de 60K  
 • Cobreixen d’entre 1 i 6, 12 en total, i 4 de mitjana  
 • De les que tenen mecanismes, un 50% no han pogut donar resposta a les necessitats detectades     
 • Altres comentaris
  • Sembla que socialitzem la misèria i que les uecs que reben diners del fons (si les quotes mensuals son elevades) segueixen sense poder accedir al projecte

Pel que fa a mecanismes interns no econòmic per aportació de capital:   

 • Expandir els terminis de l’aportació de capital (4) (25%)
 • Flexibilitzar tipologies per adaptar-se a capacitats (1)  (6%)   

Pel que fa a mecanismes de solidaritat econòmics externs per l’aportació de capital:

 • No (8) 50%
 • Si (3) 18%
  • préstec al capital, subvenció (privada (e.g.Dinamo), Pla Estatal, subvenció goteo, enfortim i impulsem)
 • NS/NC (1) 6%

Pel que fa a mecanismes de solidaritat interna econòmic per les quotes :  

 • No (3) 18%
 • Si (7) 43%
  • 5 o 10EUR al mes, subvenció pla estatal a lloguer protecció oficial
 • Previst (3) 18%
 • NS/NC (1)  6%

Sobre si s’ha valorat reservar habitatges per col.lectius específics:    

 • Si (8) 50%
 • No (3) 18%
 • Pendent de valorar-ho (2) 12,5%
 • NS/NC (3) 18%

Sobre si s’han assessorat:

 • Si 5 del total de 8 que si que ho han valorat
 • Una la menciona, Punt de Referència

Sobre habitatges destinats per col.lectius específics: 

 • Si (4) 25% 
 • en total 6 UECS (restaria mirar en percentatge d’habitatge, comparar-ho amb CAT)
 • No van fer-ho per falta de finançament (1)  6%